"") {$myText[4]=$_POST['kop'];} else {$myText[4]="";} } if (isset($_POST['tekstkort'])){ if ($_POST['tekstkort']<>"") {$myText[8]=$_POST['tekstkort'];} else {$myText[8]="";} } if ($_POST['pic1']<>"") {$pic1=$_POST['pic1'];} if ($_POST['pic2']<>"") {$pic2=$_POST['pic2'];} if ($_POST['pic3']<>"") {$pic3=$_POST['pic3'];} if ($_POST['oti1']<>"") {$myText[11]=$_POST['oti1'];} if ($_POST['oti2']<>"") {$myText[12]=$_POST['oti2'];} if ($_POST['oti2']<>"") {$myText[13]=$_POST['oti3'];} if ($_POST['editblognr']<>"") {$editblognr=$_POST['editblognr'];} $BlogArray= array(); // // BEGIN CONTAINERS BEGIN CONTAINERS // // echo "
"; echo "
"; // CONTAINER // showdiv en hidediv tbv readmore in weblogs ?> "; // echo "
"; echo "
"; // CONTAINER if($Toernooi == "MAINT") { // // WEBLOG FORM // $myText[8] = str_replace('','#S#',$myText[8]); $myText[8] = str_replace('','#H#',$myText[8]); $myText[8] = str_replace('','#R#',$myText[8]); $myText[8] = str_replace('','#K#',$myText[8]); include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/Toernooi/weblog_update.php"); echo "
"; // echo "
"; echo ""; setlocale(LC_TIME, 'NL_nl'); $tod = date("Y-m-d H:i"); $todloc = date("Y-F-d G:i"); if ($_POST['usr']<> "") {$usr = $_POST['usr'];} else {$usr = $_SESSION["usr"];} if ($_POST['unm']<> "") {$unm = $_POST['unm'];} else {$unm = $_SESSION["unm"];} // $usr = $_SESSION["usr"]; // $unm = $_SESSION["unm"]; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "Vul het weblognr. in. Alleen voor het ophalen, wijzigen of verwijderen van een bestaande weblog:  "; echo "

 "; echo ""; echo "(#123) "; echo " door "; echo " "; echo "

Plaatjes met ondertiteling invoegen vanaf pc, tablet of smartphone:
"; echo "  "; echo " "; echo ""; echo "
 "; echo " "; echo ""; echo "

"; echo ""; $dir = 'Toernooi/spellen/'; $spel_directory = array_diff(scandir($dir,1), array('..', '.')); echo " Toevoegen spel aan blog: Kies spelbestand, nr, e.d. en klik op \"Voorvertoning\"
"; echo ''; echo ' '; echo ' '; echo '  HCP tonen'; echo '  Biedtabel'; echo '  Deep finesse'; echo '  Optimaal slagen'; echo ''; echo "
"; // echo "\n"; echo "

 "; echo " "; echo "De webmaster kan uw bericht veranderen! "; echo " "; echo "
"; // PREVIEUW VAN WEBLOG VULLEN $myText[8] = str_replace('#S#','',$myText[8]); $myText[8] = str_replace('#H#','',$myText[8]); $myText[8] = str_replace('#R#','',$myText[8]); $myText[8] = str_replace('#K#','',$myText[8]); echo "
"; echo "
"; // einde blogfloat // Voorvertoning van de te maken weblog $BlogArray[]= array("000",$Toernooi,$tod,$usr,$myText[4] . " (Voorvertoning van uw weblog)",$_POST['pic1'],$_POST['pic2'],$_POST['pic3'],$myText[8],"",$unm,$myText[11],$myText[12],$myText[13]); } // einde if toernooi=maint // // CACHING // $cacheFile = 'cache.html'; $cacheFunc = false; if ( (file_exists($cacheFile)) && ((fileatime($cacheFile) + 60) > time()) && $cacheFunc ) { //if ( (file_exists($cacheFile)) ) { $content = file_get_contents($cacheFile); echo '
No Cache' . fileatime($cacheFile) . '-' . time() . '
'; echo $content; } else { if ($cacheFunc) ob_start(); // write content //echo '
Cached: ' . fileatime($cacheFile) . '-' . time() . '
'; // // Begin van alle weblogs // // READ BLOGS INTO ARRAY if (intval($vblog) == "" or intval($vblog) <0){$vblog = 0;} // Vieuw blognr //$db = connect_database(); $db = connect_database_mysqli(); $query = "SELECT * FROM weblog ORDER BY blognr DESC Limit $BlogAantal Offset " . $vblog . " "; // WHERE naam= \"ToernooiNaamVT\"" ; // ORDER BY Naam1a"; $result = $db->query($query); // $db->query processes the query in the string $sql, using the database $idx=0; //while ($row = $res->fetchRow(MDB2_FETCHMODE_OBJECT)) { while ($row = $result->fetch_object()) { // Fetch a row from the result resource as associate array $res. /* for al rows fill data */ if($row->toernooi <> ""){ $BlogArray[]= array( $row->blognr,$row->toernooi,$row->datum,$row->lidnummer,$row->kop, $row->pic1,$row->pic2,$row->pic3, $row->tekst,$row->vervolg,$row->naam, $row->oti1,$row->oti2,$row->oti3 ); } } // // Alle blog's // foreach($BlogArray as $myText){ echo "
"; echo " "; $dt=substr($myText[2],0,-3); // datum en tijd $textspace = $myText[8]; $tl = intval(strlen($textspace)/5); // if ($tl<22) {$textspace.= str_repeat('   ', 22-$tl);} // aanvullen tot 25 tekens? //
Is this what you meant?
echo "
$myText[4]
"; echo "

(#$myText[0])
 "; // zoek op aantal reacties $reacties = substr_count($textspace, '
'); if( $reacties == 0 ) {$reactietxt=""; } else { $ds = strrpos($textspace, "
"); $de = strrpos($textspace, "
"); $lt = substr($textspace,$ds + 14, $de - $ds - 14); if( $reacties < 2 ) {$reactietxt = "(1 reactie), $lt";} else { $reactietxt = "( $reacties reacties), laatste $lt";} // $reactietxt .= ".$ds.$de" . substr($textspace,$ds + 26, 3); } echo "
$dt door $myText[10] $reactietxt
"; echo "
"; // // plaatjes en lees meer oog bij bijzonder spel // $readmorepos = 300; // weblog's met minder dan dit aantal tekens krijgen geen readmore knop. if($myText[5]<>""){ $list = array(); $list = getimagesize("Toernooi/images/$myText[5]"); $readmorepos = max(300, 300 / 100 * $list[1]/$list[0]*175); // hoogte * org. breedte / breedte if ($list[0] > 400 and $list[1] > 400) { echo "
$myText[11]

$myText[11]
"; } else { echo "
$myText[11]
"; } } if($myText[6]<>""){ echo "
$myText[12]

$myText[12]
"; } if($myText[7]<>""){ echo "
$myText[13]

$myText[13]
"; } // Zelf gemaakte readmore(s) in weblog if (stripos($textspace,"#LmKnop") !== false) { $count = 0; $textspaceend = ""; for ($i = 1; $i <= 9; $i++){ $lmposbeg = stripos($textspace,"#LmKnop$i"); if ($lmposbeg !== false) { $lmposend = stripos(substr($textspace,$lmposbeg+1),"#"); if ($lmposend == 0 or $lmposend > 50) { $lmposend = 7;} $lmknptext = substr($textspace,$lmposbeg+8,$lmposend-7); if ($lmknptext == "") {$lmknptext = "Lees meer";} $lmnum = $myText[0] . "-" . $i; $lmknp = "    "; $lmbeg = "
"; // die("lm:$lmposbeg $lmposend $lmknptext"); // $textspace = str_ireplace("#LmTerug$i#", $lmtrg, $textspace,$count); $lmend = "
"; $lmtrgbeg = stripos($textspace,"#LmTerug$i"); if ($lmtrgbeg !== false) { // Wel een Terug-knop $lmtrgend = stripos(substr($textspace,$lmtrgbeg+1),"#"); if ($lmtrgend == 0 or $lmtrgend > 15) { $lmtrgend = 7;} $lmtrgtext = substr($textspace,$lmtrgbeg+9,$lmtrgend-8); if ($lmtrgtext == "") {$lmtrgtext = "Terug";} $lmtrg = "  "; $textspace = str_ireplace(substr($textspace,$lmtrgbeg,$lmtrgend+2), $lmtrg, $textspace,$count); } else { // Geen terug-knop $lmtrgtext = "Terug"; $lmtrg = "  "; // Terug-knop aan het einde of voor volgende lm-knop $iplus = $i +1; $textspace = str_ireplace("#LmKnop$iplus", $lmtrg."#LmKnop$iplus", $textspace,$count); if ($count == 0) { $lmend = $lmtrg . $lmend;}; } $textspace = str_ireplace("#LmEinde$i#", $lmend, $textspace,$count); if ($count == 0){ // geen einde lees-meer // Geen #lmEindex# aangegeven // $lmerr = "#LmEinde$i# ontbreekt na #LmKnop$i$lmtext#"; // $textspace = str_ireplace(substr($textspace,$lmposbeg,$lmposend+2), $lmknp.$lmerr, $textspace); $textspace = str_ireplace("#LmBegin$i#", $lmbeg, $textspace,$count); if ($count == 0) {$lmknp = $lmknp . $lmbeg;} $textspace = str_ireplace(substr($textspace,$lmposbeg,$lmposend+2), $lmknp, $textspace,$count) ; $textspaceend = $lmend . $textspaceend; } else { // Wel #lmEindex# aangegeven $textspace = str_ireplace("#LmBegin$i#", $lmbeg, $textspace,$count); if ($count == 0) {$lmknp = $lmknp . $lmbeg;} $textspace = str_ireplace(substr($textspace,$lmposbeg,$lmposend+2), $lmknp, $textspace,$count); } } else { break;} } echo "
$textspace$textspaceend
"; // Automatische readmore in weblog } elseif (strlen($textspace) > ($readmorepos + 195) and stripos($textspace,"toggle") === false ) { $textspace = str_ireplace("#LmNiet#", "", $textspace,$count); if ($count > 0) { echo "
$textspace
"; //break; } else { $dotpos = strpos(substr($textspace,$readmorepos),".0){$readmorepos += $dotpos+1;} if ($readmorepos == 300){ $dotpos = strpos(substr($textspace,$readmorepos),". "); if ($dotpos>0){$readmorepos += $dotpos+1;} } echo "
" . $height . substr($textspace,0,$readmorepos); echo " "; echo "
"; echo "
"; echo substr($textspace,$readmorepos); echo " "; echo "
"; } } else { echo "
$textspace
"; } if ($myText[0] == $blog and $_SESSION['usr'] <> "") { echo "
"; setlocale(LC_TIME, 'NL_nl'); $tod = date("Y-m-d H:i"); $todloc = date("Y-F-d G:i"); $usr = $_SESSION["usr"]; $unm = $_SESSION["unm"]; // echo "> "; echo "
$tod door $unm "; echo ""; echo "\n"; echo ""; echo "
Indien u kaartsymbolen wilt gebruiken toets dan #S#, #H#, #R# of #K# voor , , of ."; echo "
De webmaster heeft de bevoegdheid om uw bericht te veranderen of evt. te verwijderen!

"; echo "

"; } echo "
"; // blogfloat // echo ""; } // Volgende en vorige weblog echo "
"; echo " "; echo "
Volgende en vorige weblog's
"; echo "
Om de snelheid van deze website te verhogen worden slechts $BlogAantal weblog's per scherm weergegeven.
"; echo "

"; $nextblog = $vblog + $BlogAantal; $prevblog = $vblog - $BlogAantal; if ($prevblog < 0){ $prevblog = 0; } echo "        "; echo "        "; echo "
"; echo "
"; // blogcontainer // echo "
"; // flexcontainer //echo "
einde blog op resolutie $screen_res
"; // blogcontainer // echo "
"; //echo "
"; // echo "
"; echo "
"; if ($Toernooi == "MAINT") { // Uitleg weblog plaatsen echo "
"; echo "
Toelichting weblog
"; echo "Voorvertoning weblog
Via 'Voorvertoning' is het mogelijk om het resultaat te zien van wijzigingen in een nieuwe of bestaande (eerst weblognr. invoeren) weblog."; echo "

Opslaan
Bij het klikken op 'Opslaan' wordt de blog opgeslagen!"; echo "

Opmaak
#S#, #H#, #R# of #K# wordt vervangen door , , of en <br> door een nieuwe regel."; echo "

Lees meer
Een grote weblog wordt automatisch voorzien van 'Lees meer' en 'Terug' knoppen.
#LmNiet# voorkomt dit!"; echo "

Met #LmKnop1Optionele tekst# en tekst optioneel begrenst door #LmBegin1# en/of #LmEinde1# met optionele Terug-knop #LmTerug1Optionele tekst# worden max. negen \"Lees meer\" knoppen (1 t/m 9) geplaatst.

Bv. #LmKnop1Lees Meer#tekst1 #LmKnop2Lees Nog meer#tekst2

of #LmKnop1# #LmBegin1# text #LmTerug1Terug# #Lm1Einde#"; echo "

Plaatjes
Plaatjes zijn ook zichtbaar bij 'Voorvertoning'. Het is niet mogelijk om later meer plaatjes toe te voegen. Dan direct alle plaatjes tegelijkertijd opnemen."; echo "
"; } // // Meldingen webmaster // /* echo "
"; echo ""; $wd = "Meldingen webmaster"; echo ""; echo ""; //
" . $wd . "
Reageren op een weblog?
'Inloggen', of eerst even 'Registeren', en dan op van de weblog klikken!
" . $rw . "
" . $dtn . "
" . $dtl . "
"; echo "
"; echo "
"; // kalenderfloat */ /* // Meldingen Webmaster echo "
"; $wd = "Meldingen webmaster"; echo ""; echo ""; //
" . $wd . "
Afmelden, invaller melden of zoeken
Zie bij ☞ Aan - en afmelden.
Vul e-mail en bondsnr in, selecteer datum en optie.
" . $rw . "
" . $dtn . "
" . $dtl . "
"; echo "
"; // kalenderfloat */ /* // Meldingen bardiensten echo "
"; $wd = "Bardiensten"; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
" . $wd . "
Aanmelden voor bardiensten
Van 1 sep - 31 dec
"; echo "
"; // kalenderfloat */ /* // // Recente wedstrijden // echo "
"; echo ""; $wd = "Recente wedstrijden"; echo ""; // ???????? Viertallen extern //$dtl = ltrim(formatNLDate($dto, "ddmmm"), '0'); // mogelijkheid zien te vinden in de selectie om competities de hele zomer te laten zien. // en kroegentocht of andere wedstrijden een dag of 15 of zo. $db = connect_database_mysqli(); $query = "SELECT * FROM `kalender` WHERE (datediff( `datum`, curdate()) between -15 and 0) AND `soort` <> 'geen' ORDER BY `datum` DESC " ; $result = $db->query($query); // $db->query processes the query in the // echo "
"; // echo "
" . $wd . "
"; // $wdsave = 99; while ($row = $result->fetch_object()) { $dto= $row->datum; $dtd = date_create($dto); $dtw = intval(date_format($dtd,"w")); $dtk = formatNLDate($dto, "ddmm"); $dtl = ltrim(formatNLDate($dto, "ddmmm"), '0'); $dtn = formatNLDay($dto, "ddd"); $dty = formatNLDate($dto, "yyyy"); // $dty = date('Y'); $dg = date_format($dtd,"w"); $evenement = $row->evenement; if ($row->soort == "geen"){ echo "
" . $dtk . "". $row->evenement . "
"; // Competitie: maandag, dinsdag en donderdag } elseif ( $dg == 1 and stristr($evenement, "reeks")){ if ($ma <> "x") { $ma = "x"; $rw = "Maandag A B C D"; echo "
" . $dtk . "". $rw . "
"; } } elseif ( $dg == 2 and stristr($evenement, "reeks")){ if ($di <> "x") { $di = "x"; $rw = "Dinsdag A B"; echo "
" . $dtk . "". $rw . "
"; } } elseif ( $dg == 4 and stristr($evenement, "reeks")){ if ($do <> "x") { $do = "x"; $rw = "Donderdag A B C D"; echo "
" . $dtk . "". $rw . "
"; } // kerstdrive } elseif ( stristr($evenement, "kerst")){ $rw = "" . $row->evenement . ""; if (!$kerst) { $pi = "plaatje\" width=55>";} else {$pi = "";} echo "
$pi" . $rw . "
" . $dtn . "
" . $dtl . "
"; $kerst = true; // Ruitenboer } elseif ( stristr($evenement, "ruiten")){ $rw = "Ruitenboer"; echo "
" . $dtk . "". $rw . "
"; // Paasdrive } elseif ( stristr($evenement, "paas")){ $rw = "" . $row->evenement . ""; if (!$paas) { $pi = "plaatje\" width=55>";} else {$pi = "";} echo "
$pi" . $rw . "
" . $dtn . "
" . $dtl . "
"; $paas = true; // Oranjedrive } elseif ( stristr($evenement, "oranje")){ // $rw = "Oranjedrive"; // echo "
" . $dtk . "". $rw . "
"; // echo "
plaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "
" . $dtl . "
"; $pi = "plaatje\" width=55>"; echo "
$pi" . $rw . "
" . $dtn . "
" . $dtl . "
"; // Sinterklaasdrive } elseif ( stristr($evenement, "sint")){ $rw = "Sinterklaasdrive"; // echo "
" . $dtk . "". $rw . "
"; // echo "
plaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "
" . $dtl . "
"; $pi = "plaatje\" width=55>"; echo "
$pi" . $rw . "
" . $dtn . "
" . $dtl . "
"; // Slotdrive } elseif ( stristr($evenement, "slot")){ $rw = "" . $row->evenement . ""; if (!$slot) { $pi = "plaatje\" width=55>";} else {$pi = "";} echo "
$pi" . $rw . "
" . $dtn . "
" . $dtl . "
"; $slot = true; // Kroegentocht } elseif ( stristr($evenement, "kroeg")){ $rw = "" . $row->evenement . ""; $pi = "plaatje\" width=55>"; echo "
$pi" . $rw . "
" . $rw2 . "
" . $dtn . "
" . $dtl . "
"; // Oudejaarsdrive } elseif ( stristr($evenement, "oude")){ $rw = "" . $row->evenement . ""; $rw1 = "Middag"; $rw2 = "Avond"; $rw3 = "Totaal"; $pi = "plaatje\" width=55>"; echo "
$pi" . $rw . "
" . $rw1 . " " . $rw2. " " . $rw3. "
" . $dtn . "
" . $dtl . "
"; // Goede doelendrive } elseif ( stristr($evenement, "goede")){ $rw = "Lijn A B C"; echo "
plaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "
" . $dtl . "
" . $rw . "
"; // Koffer bridge finale } elseif ( stristr($evenement, "koffer")){ $rw = "" . $row->evenement . ""; $pi = "plaatje\" width=55>"; echo "
$pi" . $rw . "
" . $dtn . "
" . $dtl . "
"; // Valentijn drive } elseif ( stristr($evenement, "valentijn")){ $rw = "" . $row->evenement . ""; $pi = "plaatje\" width=55>"; echo "
$pi" . $rw . "
" . $dtn . "
" . $dtl . "
"; // Viertallen intern } elseif ( stristr($evenement, "intern viertallen")){ if (!$internvt) { $dty = date('Y'); // $rw = "" . $row->evenement . ""; $rw = "Intern viertallen
bij NBB uitslagen"; // $pi = "plaatje\" width=55>"; $pi = ""; echo "
$pi" . $rw . "
$dtn $dtk
"; $internvt = true; } // Laddercompetitie // Viertallen extern } elseif ( stripos($evenement, "even") or stripos($evenement, "iertallen") or stripos($evenement, "4-tall")) { //and $dtn == "donderdag"){ if (!$externvt) { $r1 = "HK"; $r2 = "1K"; $r3 = "2K"; // echo "
Viertallen " . $r1 . " " . $r2 . " " . $r3 . "
$dtn $dtk"; $rw = "Viertallen " . $r1 . " " . $r2 . " " . $r3; $pi = ""; echo "
$pi" . $rw . "
$dtn $dtk"; $rw = "Nevencompetitie"; $pi = ""; echo "
$pi" . $rw . "
$dtn $dtk
"; $externvt = true; } // Zomerdrives } elseif ( stristr($evenement, "zomer")){ if($dg == 1) { if (!$zomerma) { $ep = 'Zomeravond-1.jpg'; // Evenement plaatje $en = 'Zomercompetitie Ma'; // Evenement naam // $ep = "plaatje\" width=55>"; // $en = $row->evenement; $ep = ""; $rw = "" . $en . ""; echo "
$ep" . $rw . "
" . $dtn . "
" . $dtl ; } $zomerma = true; } if($dg == 4) { if (!$zomerdo) { $ep = 'Zomeravond-1.jpg'; // Evenement plaatje $en = 'Zomercompetitie Do'; // Evenement naam $ep = ""; $rw = "" . $en . ""; echo "
$ep" . $rw . "
" . $dtn . "
" . $dtl ; } $zomerdo= true; } } elseif ( stristr($evenement, "rolstoel")){ $ep = "plaatje\" width=55>"; $rw = "" . $row->evenement . " "; echo "
$ep$rw
" . $dtl . "
"; } elseif ($row->plaatje <> ""){ echo "
plaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "x
" . $dtl . "
"; } else { echo "
" . $dtk . "". $row->evenement . "
"; } } // end while RECENTE WEDSTRIJDEN echo "
"; echo "
"; // kalenderfloat */ // Release resources unset($row); unset($query); $result->free(); $db->close(); // // zichtbaar, waarschijnlijk alle inschrijvingen !!!!!! // $db = connect_database_mysqli(); //$sql = "SELECT * FROM `kalender` WHERE (datediff(`datum`,curdate()) >= 0 and (datediff(curdate(),`zichtbaar`) >= 0 and datediff(curdate(),`zichtbaar_tot`) <= 0 )) ORDER BY `zichtbaar_tot` ASC, mod((weekday(`datum`)+3), 7) , `datum` ASC " ; // eerste test datediff(datum,curdate) >=0 weggehaald. Zomerdrives kwamen na begindatum niet meer voor //$sql = "SELECT * FROM `kalender` WHERE ((datediff(curdate(),`zichtbaar`) >= 0 and datediff(curdate(),`zichtbaar_tot`) <= 0 )) ORDER BY `zichtbaar_tot` ASC, mod((weekday(`datum`)+3), 7) , `datum` ASC " ; //$sql = "SELECT * FROM `kalender` WHERE curdate() between `zichtbaar` and `zichtbaar_tot` ORDER BY `zichtbaar_tot` ASC, mod((weekday(`datum`)+3), 7) , `datum` ASC " ; $query = "SELECT * FROM `kalender` WHERE curdate() between `zichtbaar` and `zichtbaar_tot` ORDER BY mod((weekday(`datum`)+3), 7) , `datum` ASC, `zichtbaar_tot` ASC " ; $result = $db->query($query); // $db->query processes the query in the $row_cnt = $result->num_rows; if ( $row_cnt > 0) { echo "
"; echo ""; $wdsave = 99; while ($row = $result->fetch_object()) { /* for al rows fill data */ // . $row->soort // setlocale(LC_ALL, array('Dutch_Netherlands', 'Dutch', 'nl_NL', 'nl', 'nl_NL.ISO8859-1', 'nld_NLD'));, `zichtbaar` // setlocale(LC_TIME, 'NL_nl'); $evenement = $row->evenement; $dto= $row->datum; $dtd = date_create($dto); $dtw = intval(date_format($dtd,"w")); $dtk = formatNLDate($dto, "ddmmum"); $dte = ltrim(formatNLDate($row->zichtbaar_tot, "ddmmmyyyy"), '0'); $dtl = ltrim(formatNLDate($dto, "ddmmmyyyy"), '0'); $dty = formatNLDate($dto, "yyyy"); if ($wdsave <> $dtw){ switch($dtw){ case 0: $wd = "Bijzonder op Zondag"; break; case 1: $wd = "Bijzonder op Maandag"; break; case 2: $wd = "Bijzonder op Dinsdag"; break; case 3: $wd = "Bijzonder op Woensdag"; break; case 4: $wd = "Bijzonder op Donderdag"; break; case 5: $wd = "Bijzonder op Vrijdag"; break; case 6: $wd = "Bijzonder op Zaterdag"; break; default: $wd = "Bijzondere drives"; break; } if ( stristr($evenement, "zomercompetitie") !== false) { // zomercompetitie ma+do samenvoegen if ( $evenementsave <> "zomer" ) { if ( $wdsave <> 99){ echo "
"; echo "
"; echo ""; } } else { echo ""; } $evenementsave = "zomer"; } else { if ( $wdsave <> 99){ echo "
 
"; echo "
"; echo ""; } $evenementsave = ""; } echo ""; //if ( stristr($evenement, "zomercompetitie") !== false) {$evenementsave = "zomer";} else {$evenementsave = "";} $wdsave = $dtw; } if ($row->plaatje <> ""){ // Kroegentocht "Diverse wedstrijden if ( stristr($evenement, "kroegentocht")){ echo ""; // Openingsdrive Denksporthuis "Diverse wedstrijden } elseif ( stristr($evenement, "opening")){ echo ""; // Oudejaars drive "Diverse wedstrijden } elseif ( stristr($evenement, "oude")){ // correctie van de datum. OJ drive wordt anders bij Donderdag weergegeven ipv Diverse Drives //$dto= "2017-12-28"; // $row->datum; //$dto= strtotime ( '-2 day' , strtotime ( $row->datum ) ) ; $dtd = date_create($dto); $dtw = intval(date_format($dtd,"w")); $dtk = formatNLDate($dto, "ddmm"); $dtl = ltrim(formatNLDate($dto, "ddmmmyyyy"), '0'); $dty = formatNLDate($dto, "yyyy"); echo ""; // Goede doelen drive "Diverse wedstrijden } elseif ( stristr($evenement, "goede doelen")){ echo ""; // Rolstoelbus "Diverse wedstrijden } elseif ( stristr($evenement, "rolstoel")){ echo ""; // Zomerdrives } elseif ( stristr($evenement, "zomercompetitie") !== false){ // echo ""; // Cursus voor beginners } elseif ( stristr($evenement, "beginners") !== false){ // echo ""; } else { echo "
" . $wd . "
plaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "
" . $dtl . "
"; $buttons = ""; $thisyear = substr($dty,2) ; $date = new DateTime('now'); $diff = date_diff($date,$dtd); $diff = $diff->format("%R%a"); if ($diff > 0) { // alleen voor de datum mogelijk om in te schrijven $buttons .= " "; } $buttons .= " "; $buttons .= " "; echo "
" . $buttons . "
xxplaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "
" . $dtl . "
"; $buttons = ""; $thisyear = substr($dty,2) ; $date = new DateTime('now'); $diff = date_diff($date,$dtd); $diff = $diff->format("%R%a"); if ($diff > 0) { // alleen voor de datum mogelijk om in te schrijven $buttons .= " "; } $buttons .= " "; $buttons .= " "; echo "
" . $buttons . "
plaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "
" . $dtl . "
"; //$dtd = strtotime ( '-2 day' , strtotime ( $row->datum ) ) ; $buttons = ""; $thisyear = substr($dty,2) ; $date = new DateTime('now'); $diff = date_diff($date,$dtd); $diff = $diff->format("%R%a"); if ($diff > 0) { // alleen voor de datum mogelijk om in te schrijven $buttons .= " "; } $buttons .= " "; $buttons .= " "; echo "
" . $buttons . "
plaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "
" . $dtl . "
"; $buttons = ""; $thisyear = substr($dty,2) ; $date = new DateTime('now'); $diff = date_diff($date,$dtd); $diff = $diff->format("%R%a"); if ($diff > 0) { // alleen voor de datum mogelijk om in te schrijven $buttons .= "  "; } $buttons .= " "; echo "
" . $buttons . "
plaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "
" . $dtl . "
"; $buttons = ""; $thisyear = substr($dty,2) ; $date = new DateTime('now'); $diff = date_diff($date,$dtd); $diff = $diff->format("%R%a"); if ($diff >= 0) { // alleen voor de datum mogelijk om in te schrijven $buttons .= "  "; } $buttons .= " "; $buttons .= " "; echo "
" . $buttons . "
plaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "
" . $dtl . "
"; echo "
plaatje\" width=55>" . "" . "Zomerdrives" . "
" . "van " . $dtl . "
" . "tot " . $dte . "
"; $buttons = ""; $thisyear = substr($dty,2) ; $date = new DateTime('now'); $diff = date_diff($date,$dtd); $diff = $diff->format("%R%a"); //if ($diff > 0) { // alleen voor de datum mogelijk om in te schrijven $buttons .= " "; // } $buttons .= " "; $buttons .= " "; echo "
" . $buttons . "
plaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "
" . $dtl . "
"; //echo "
plaatje\" width=55>" . "" . "Cursus voor beginners" . "
" . "vanaf " . $dtl . "
" . "tot " . $dte . "
"; echo "
plaatje\" width=55>" . "" . "Cursus voor beginners" . "
" . "vanaf " . $dtl . "
"; $buttons = ""; $thisyear = substr($dty,2) ; $date = new DateTime('now'); $diff = date_diff($date,$dtd); $diff = $diff->format("%R%a"); if ($diff > 0) { // alleen voor de datum mogelijk om in te schrijven $buttons .= " "; } $buttons .= " "; $buttons .= " "; echo "
" . $buttons . "
plaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "
" . $dtl . "
"; } } else { echo "
". $row->evenement . "
$dtk
"; } } echo "
"; echo "
"; // kalenderfloat } // Release resources unset($row); unset($query); $result->free(); $db->close(); // // Kalender voor komende 90 dagen // $db = connect_database_mysqli(); // or (datediff( `zichtbaar_tot`, curdate()) > 0) ? voor vakantie di t/m sept tonen $query = "SELECT * FROM `kalender` WHERE (datediff( `datum`, curdate()) between 0 and 120) ORDER BY mod((weekday(`datum`)+3), 7) , `datum` ASC " ; // ORDER BY Naam1a"; $result = $db->query($query); // $db->query processes the query in the //$row_cnt = $result->num_rows; echo "
"; echo ""; $wdsave = 99; while ($row = $result->fetch_object()) { // for al rows fill data // // . $row->soort // setlocale(LC_ALL, array('Dutch_Netherlands', 'Dutch', 'nl_NL', 'nl', 'nl_NL.ISO8859-1', 'nld_NLD'));, `zichtbaar` // setlocale(LC_TIME, 'NL_nl'); $evenement = $row->evenement; $dto = substr($row->datum,0,10); $dtd = date_create($dto); $dtw = intval(date_format($dtd,"w")); $dtk = formatNLDate($dto, "ddmm"); $dte = ltrim(formatNLDate($row->zichtbaar_tot, "ddmmmyyyy"), '0'); $dtl = ltrim(formatNLDate($dto, "ddmmmyyyy"), '0'); $dty = formatNLDate($dto, "yyyy"); $dtt = date_format($dtd,"Y-m-d"); // >4 sluit hier alles op vr, za enz zo uit Anders dubbele vermelding, bv zonta- en rolstoeldrive if ($wdsave <> $dtw and $dtw <=4){ //$DienstVermelding = true; switch($dtw){ case 1: $wd = "Agenda Maandag"; break; case 2: $wd = "Agenda Dinsdag"; break; case 3: $wd = "Agenda Woensdag"; break; case 4: $wd = "Agenda Donderdag"; break; case 5: $wd = "Agenda Vrijdag"; break; case 6: $wd = "Agenda Zaterdag"; break; case 7: $wd = "Agenda Zondag"; break; default: $wd = "Diverse drives"; break; } if ( stristr($evenement, "zomercompetitie") !== false) { // zomercompetitie ma+do samenvoegen if ( $evenementsave <> "zomer" ) { if ( $wdsave <> 99){ echo "
"; echo "
"; echo ""; } } else { echo ""; } $evenementsave = "zomer"; } else { if ( $wdsave <> 99){ echo "
 
"; echo "
"; echo ""; } $evenementsave = ""; } echo ""; //if ( stristr($evenement, "zomercompetitie") !== false) {$evenementsave = "zomer";} else {$evenementsave = "";} $wdsave = $dtw; } else { $DienstVermelding = false;} if ($row->soort == "geen"){ if ($row->plaatje <> ""){ echo "
" . $wd . "
plaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "
" . $dtl . "
"; } else { echo "
" . $dtk . "". $row->evenement . "
"; } } elseif ($dtw > 4){ // >4 sluit hier alles op vr, za enz zo uit Anders dubbele vermelding, bv zonta- en rolstoeldrive } elseif ($row->plaatje <> ""){ echo "
plaatje\" width=55>" . "" . $row->evenement . "
" . $dtl . "
"; } else { echo "
" . $dtk . "". $row->evenement . "
"; } if ($DienstVermelding ){ $dienstensoort = "W" ; //Substr($Toernooi, 0, 1); $dienstendatum = $dtt; //"2018-11-22" ; //Substr($Toernooi, 0, 1); $sql2 = "SELECT * , bardiensten.Dienst AS Bard, bardiensten.Datum AS Datje FROM bardiensten LEFT JOIN diensten ON bardiensten.Dienst = diensten.Dienst LEFT JOIN toernooi ON bardiensten.Datum = toernooi.Datum AND bardiensten.Dienst = toernooi.Dienst WHERE diensten.Soort = '$dienstensoort' AND bardiensten.Datum = '$dienstendatum' AND Naam1a IS NOT NULL ORDER BY bardiensten.Datum ASC, Dagdeel DESC, bardiensten.Dienst ASC;"; //$sql2 = "SELECT * , bardiensten.Dienst AS Bard, bardiensten.Datum AS Datje FROM bardiensten LEFT JOIN diensten ON bardiensten.Dienst = diensten.Dienst LEFT JOIN toernooi ON bardiensten.Dienst = toernooi.Dienst AND bardiensten.Datum = toernooi.Datum WHERE diensten.Soort = '$dienstensoort' AND bardiensten.Datum = '2018-11-22' GROUP BY bardiensten.Datum, Dagdeel ORDER BY bardiensten.Datum ASC, Dagdeel DESC, bardiensten.Dienst ASC;"; //$sql2 = "SELECT * , bardiensten.Dienst AS Bard, bardiensten.Datum AS Datje FROM toernooi LEFT JOIN bardiensten ON toernooi.Dienst = bardiensten.Dienst WHERE toernooi.Datum = '2018-11-22' ORDER BY bardiensten.Dienst ASC;"; $db2 = connect_database_mysqli(); $res2 = $db->query($sql2); while ($row2 = $res2->fetch_object()) { // Fetch a row from the result resource as associate array $res. // $dtl = substr($row->Datje,5,5) ; //ltrim(formatNLDate($row->Datje, "Dddmmm"),"0"); $dth = $row2->Datje; $wv = $row2->Voornaam1a; $wt = $row2->Tv1a; $wn = $row2->Naam1a; $dn = $row2->Bard; echo "
$dn: $wv $wt $wn"; } $db2->close(); //echo "
$dth"; } //echo "
$dth"; } echo "
"; echo "
"; // kalenderfloat // Release resources unset($row); unset($query); $result->free(); $db->close(); echo "
"; // kalender-container echo "
"; // flexcontainer echo "
"; // blogcontainer ?> "; if ($cacheFunc) { $content = ob_get_contents(); ob_end_clean(); file_put_contents($cacheFile,$content); echo $content; } } ?>